Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN CZYTELNI I CZYTELNI INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JÓZEFA GACKIEGO W JEDLNI

§ 1

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania niezależnie od tego czy są czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 3. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2

 1. Prawo do korzystania z Czytelni ma każda osoba wyrażająca wolę poprzez wpisanie się do „Zeszytu odwiedzin”.
 2. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, komputerów i Internetu.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
 4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni bez wiedzy dyżurnego bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i czasopisma, z których korzystał.
 6. Niewykorzystane materiały, na życzenie Czytelnika, mogą być odłożone na dzień następny.
 7. Użytkownik może prosić o zarezerwowanie mu książek, z których korzysta ktoś inny.
 8. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni na okres 3 dni, pod warunkiem, że w księgozbiorze jest więcej egz. danej pozycji.
 9. Istnieje możliwość wypożyczenia prasy do domu w tym numery bieżące na okres 3 dni, nr starsze na okres 5 dni.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

§ 3

 1. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z komputera, Internetu, katalogu on-line, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną i traktowania ich z należytą dbałością. 
 3. Za uszkodzenie książki czy innej pozycji należącej do zbiorów biblioteki użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki.

§ 4

 1. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów codziennie w godzinach otwarcia biblioteki po wcześniejszym wpisie do Rejestru Odwiedzin w Czytelni.
 2. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. w razie większej ilości osób 1/2 godz.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 5. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 6. Z drukarki i skanera Użytkownik może korzystać za zgodą bibliotekarza.
 7. Sprzęt komputerowy i Internet służy jedynie do celów EDUKACUJNO-WYSZUKIWAWCZYCH.
 8. Na kopiowanie materiałów Użytkownik powinien uzyskać zgodę Bibliotekarza, jeżeli nie koliduje to z ustawą o prawie autorskim.
 9. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach (kradzież, dewastacja) na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od jego decyzji do Wójta Gminy Pionki.
 10. Zgodnie z art.13 ust.1i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:
  • Administratorem ochrony danych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna im ks. Józefa Gackiego w Jedlni.
  • Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com;
  • Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator ( art.6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach ,spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
  • Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystał z Biblioteki;
  • Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16 marca 2021 roku. 

Wanda Karwicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni