Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 2. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z komputera Użytkownik okazuje dyżurującemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub dowód tożsamości.
 4. Pracownik biblioteki ma prawo do monitorowania pracy użytkownika oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane.
 5. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile ie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym, Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia komputera.
 7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba, w wyjątkowych przypadkach – dwie.
 8. Użytkownik ma prawo do :
 • korzystania z Internetu,
 • pracy z zainstalowanymi programami na danym stanowisku komputerowym,
 • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem    autorskim,
 • zapisywania wyników swojej pracy na własnych nośnikach danych,
 • wykonywania płatnych wydruków. Opłata za wydruk czarno-biały 1 strony formatu A4 wynosi   0,30 zł,  za wydruk w kolorze za zgodą bibliotekarza 0,60 zł
 1. Użytkownikowi zabrania się :
 • korzystania z komputera w celach zarobkowych,
 • działań naruszających ustawę o prawie autorskim,
 • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika albo pobranego przez Internet,
 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych na stanowiskach komputerowych,
 • zakładania własnych katalogów na dyskach,
 • prób uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
 • otwierania i rozpowszechniania materiałów zawierających informację o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia i dobre obyczaje,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz w urządzeniach stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • wszelkich innych działań niezgodnych z prawem lub takich, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania dostępu do Internetu i infrastruktury informatycznej biblioteki
 1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego w lokalnych lub odległych systemach komputerowych oraz innego rodzaju straty lub nadużycia popełnione za pośrednictwem dostępu do Internetu.
 2. Za wszelki uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik,  a jeśli jest niepełnoletni – jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Informacje niezapisane bądź zapisane na dysku twardym komputera ulegną skasowane po wyłączeniu komputera.
 4. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o uszkodzeniach sprzętu i systemu oraz wszelkich komunikatach o obecności wirusów w momencie ich zauważenia.
 5. Dostęp do Internetu na urządzeniu należącym do Użytkownika możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej zlokalizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. E. Orzeszkowej 16.
 6. Użytkownik korzystający z Internetu może być potencjalnie podglądany przez innych użytkowników sieci bezprzewodowej. W związku z powyższym przy korzystaniu  ze stron i usług zawierających dane poufne (np. konta bankowe, poczta elektroniczna itp.) wskazane jest korzystanie z szyfrowanych protokołów (np. https, pop3s, ssmtp). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego zalecenia.
 7. Dyżurujący bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych Użytkowników w zakresie korzystania z internetu oraz nie świadczy wsparcia związanego z konfiguracją bezprzewodowego dostępu do Internetu.
 8. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego braku możliwości korzystania z dostępu do Internetu. Biblioteka nie gwarantuje także minimalnej prędkości łącza internetowego ani dostępności wszystkich usług i aplikacji internetowych.
 9. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni Internetowej. Od takiej decyzji można odwołać się do Dyrektora Miejskiej biblioteki Publicznej w Pionkach.
 10. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U UE L 119 z 04.05. 2016 r.) informuje się, iż:
 • Administratorem danych osobowych użytkowników  jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach z siedzibą w Pionkach przy ul. E. Orzeszkowej 16;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com;
 • Dane użytkownika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianego sprzętu komputerowego, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących  korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt a RODO) zgodnie z treścią  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika. Podanie danych w innym celu niż w/w  jest dobrowolne;
 • Dane użytkownika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa;
 • Dane użytkownika będą przechowywane  przez okres jednego roku, od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz korzystał z Czytelni Internetowej;
 • Użytkownik posiada prawo dostępu  do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem:;
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Postanowienia końcowe

 1.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za nośniki wymienne i dane pozostawione przez Użytkownika w komputerze w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 2. Skorzystanie z dostępu do internetu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 5. Rozstrzygnięcia spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.

p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

Dorota Sadurska