REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Z księgozbioru czytelni oraz ze stanowisk komputerowych i skanera korzysta się na miejscu.
 4. Wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 6. Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani.

§ 2

Pracownicy czytelni udzielają wyczerpujących informacji o posiadanych zbiorach i sposobie skorzystania z katalogów i baz komputerowych.

§ 3

 1. Czytelnik okazuje kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza, a w przypadku jej braku aktualny dokument tożsamości. Dane osobowe wykorzystywane są do celów statystycznych i chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).
 2. O materiałach przyniesionych ze sobą należy poinformować bibliotekarza.
 3. Przed opuszczeniem sali Czytelnik zwraca książki i odbiera kartę biblioteczną.

§ 4

 1. Odbitki ksero można wykonać tylko w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.
 2. Zbiory szczególnie cenne oraz w złym stanie technicznym nie mogą być kserowane.

§ 5

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Korzystanie z albumów, reprintów, książek o dużym formacie oraz zbiorów szczególnie cennych wymaga szczególnej dbałości.
 2. Zabrania się niszczenia wydawnictw, wyrywania kartek, brudzenia, dokonywania podkreśleń, robienia notatek na marginesach, itp.
 3. Za uszkodzone książki czytelnik odpowiada materialnie. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach uwzględniając wartość woluminu oraz stopień zniszczenia.

§ 6

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U. UE L 119 z 04., iż:05. 2016r.) informuje się:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników  jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach z siedzibą w Pionkach przy ul. E. Orzeszkowej 16
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com
 3. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator(art.6 ust.1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia  ewentualnych roszczeń prawnych  i prowadzenia statystyk dotyczących  korzystania  z Czytelni oraz na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą  (art.6 ust.1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich zgodnie z treścią  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania  i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich  jest dobrowolne;
 5. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane czytelnika  będą przechowywane  przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej  niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz  korzystał z Biblioteki;
 7. Czytelnik posiada prawo dostępu  do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 7

1.Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach w poniedziałki od 12:00 do 16:00 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni do Dyrektora lub bibliotekarza.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.

p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Pionkach

Dorota Sadurska

W Malinowym deszcz...
Skip to content