Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁŻY

§ 1.

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Z księgozbioru czytelni i ze stanowisk komputerowych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 5. Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie będą obsługiwani.

§ 2.

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, komputerów i Internetu.
 2. Pracownicy czytelni udzielają wyczerpujących informacji o posiadanych zbiorach i sposobie skorzystania z katalogów i baz komputerowych.

§ 3.

 1. Czytelnik okazuje kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza, a w przypadku jej braku aktualny dokument tożsamości.
 2. Czytelnik może sam korzystać z wybranych działów czytelni bez ograniczeń.
 3. O materiałach przyniesionych ze sobą należy poinformować bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem sali czytelnik zwraca wszystkie książki.

§ 4.

Odbitki ksero można wykonać tylko w budynku M – GBP.

§ 5.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
 2. Zabrania się niszczenia wydawnictw: wyrywania kartek, brudzenia, dokonywania podkreśleń, robienia notatek na marginesach, itp.
 3. Za uszkodzone książki czytelnik odpowiada materialnie. Wysokość odszkodowania ustala pracownik czytelni, uwzględniając wartość woluminu oraz stopień zniszczenia.

§ 6.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.U. UE L119 z 04.05. 2016r.) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, 27-100 Iłża ul. Warszawska 4
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com
 3. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego , do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Czytelni oraz na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 5. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystał z Biblioteki;
 7. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 7.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać bezpośrednio do dyrekcji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 8.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.
  Iłża , 08 lutego 2021 r.