Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin konkursu plastycznego „Cud-Miód”

11 czerwca 2024

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Gmina Pionki wraz z Powiatowym Instytutem Kultury ma przyjemność zaprosić szkoły z terenu gminy Pionki do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Cud-Miód”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Konkurs nawiązuje do planowanego wydarzenia kulinarno-artystycznego pod tą samą nazwą, które odbędzie się 23.06.2024
w ogrodach parafialnych w Jedlni.

Organizator: Powiatowy Instytut Kultury w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Gmina Pionki.

Celem konkursu jest profilaktyka uzależnień oraz promowanie świadomości ekologicznej
i znaczenia pszczół w ekosystemie.

Cele konkursu:

 1. Edukacja ekologiczna – zwiększenie wiedzy uczniów na temat roli pszczół w przyrodzie.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych – zachęcanie dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę.
 3. Promowanie kreatywności – inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i działania.

Warunki uczestnictwa:

 1. Adresaci konkursu: dwie grupy wiekowe: uczniowie klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Pionki.
 2. Tematyka prac: prace plastyczne powinny nawiązywać do tematu pszczoły i nazwy wydarzenia „Cud-Miód”.
 3. Technika wykonania: dowolna technika plastyczna (rysunek, malarstwo, kolaż, itp.) z wyłączeniem prac przestrzennych.
 4. Format prac: format A3.

Terminy:

 1. Zgłaszanie prac: do dnia 14.06.2024, prace prosimy dostarczyć do pokoju nr 16 lub sekretariatu Urzędu Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki.
 2. Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu „Cud-Miód” w Jedlni dnia 23.06.2024 r..

Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie nauczycielom plastyki oraz wychowawcom klas. Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie dla uczniów nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale również doskonałą zabawą.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu, Olgą Jasek-Siwecką pod numerem telefonu 48 612 15 14 lub adresem e-mail olga.jasek-siwecka@gmina-pionki.p


Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu plastycznego pn. „Cud-Miód”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz jego opiekuna/rodzica, pozyskanych za pomocą formularza zgłoszeniowego, jest Wójt Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki.
 2. W urzędzie Gminy Pionki został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urząd Gminy Pionki . Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki oraz pod adresem e-mail: iod@gmina-pionki.pl
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Cud-Miód” na podstawie zgody, którą w każdym czasie można wycofać przesyłają stosowną informację na adres e-mail wskazany w pkt 1 powyżej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. A rozporządzenia RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Podanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego rodzica/opiekuna jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu uniemożliwi ocenę pracy konkursowej, której dotyczą dane osobowe, wobec których wycofano zgodę na przetwarzanie;
 5. Korzystanie z danych osobowych, o których mowa w pkt 1, po zakończeniu Konkursu opierać się będzie także na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. F rozporządzenia RODO) – w celu wykazania przez Organizatora praw do korzystania z pracy konkursowej w zakresie określonym w regulaminie Konkursu;
 6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą być udostępniane przez Wójta Gminy Pionki podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą być także publikowane na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Urzędu Gminy Pionki  (imię i nazwisko, wiek, miejscowość uczestnika Konkursu);
 7. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 8. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres korzystania z pracy konkursowej przez Wójta Gminy Pionki (w związku z korzystaniem z pracy konkursowej organizator Konkursu musi być w stanie wykazać wobec podmiotów trzecich fakt posiadania praw do tej pracy);
 9. uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 5 powyżej);
 10. uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 11. dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.