Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin korzystania z usług internetowych

REGULAMIN korzystania z usług internetowych
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w lłży oraz Bibliotekach Filialnych


§1


Prawo do korzystania z usług internetowych mają osoby fizyczne i prawne po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

§2

 1. Korzystanie z usług internetowych jest nieodpłatne.
 2. Opłaty pobierane są tylko za wydruki lub kserowanie.
 3. Wysokość opłat reguluje cennik, który jest do wglądu na każdorazowe życzenie korzystającego – /Załącznik nr.l/
 4. W ramach świadczonych usług internetowych korzystający ma możliwość:
  • Przeglądania stron W WW
  • Wydruku oraz przegrania na dyskietkę lub dysk CD-R ściągniętych plików

§3

 1. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
 2. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad zachowanie wymaganych w Czytelni a w szczególności:
  • zakaz przebywania w wierzchnich okryciach (należy korzystać z wieszaka),
  • zachowanie ciszy,
  • zakaz wynoszenia zbiorów poza Czytelnię,
  • zakaz wnoszenia posiłków i napojów,
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz używania nielicencjonowanych programów, a także wykonywania czynności typu hakerskiego.
 4. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania ze stron WWW, które są uznane za szkodliwe społecznie Ii wychowawczo.
 5. Korzystający powinien ostrożnie obchodzić się ze sprzętem komputerowym oraz udostępnionym! zbiorami. Chronić je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 6. Czytelnik korzystającyze sprzętu komputerowego jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia komputerowego.
  Odszkodowanie za uszkodzenie materiałów bibliotecznych ustala pracownik biblioteki w zależności od ceny zakupu i ich aktualnej wartości a w przypadku wyposażenia komputerowego — Dyrektor MGBP po konsultacji ze specjalistą-informatykiem.

§4

 1. Korzystający ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 2. Osoba nie przestrzegająca Regulaminu traci prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego .


§5

 1. Wszelkie sprawy pomiędzy czytelnikiem a bibliotekarzem będą rozstrzygane przez pracownika Bibliotek! Filialnej w Błazinach „Dyrekcję Miejsko — Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży lub na drodze Sądowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 roku.

DYREKTOR Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej