Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin Oddziału Dla Dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w lłży

§ 1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Biblioteka udostępnia książki, audiobooki i czasopisma.
 3. Korzystanie jest bezpłatne .
 4. Zapisując się do biblioteki bibliotekarz wypełnia kartę zobowiązania czytelnik zobowiązuje się podpisem do przestrzegania regulaminu Biblioteki. W zamian otrzymuje kartę biblioteczną i staje się pełnoprawnym użytkownikiem biblioteki.
 5. Dzieci i młodzież /do 16 roku życia /do biblioteki zapisują rodzice lub prawni opiekunowie. Dorośli oraz młodzież ucząca się w szkołach średnich zapisuje się osobiście.
 6. Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(Dz.U.133/97 Poz.883).
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania ,numer telefonu i adresu poczty elektronicznej.

§ 2

 1. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia lub uszkodzenia karty czytelnika należy bezzwłocznie zgłosić w Oddziale dla dzieci. Opóźnienie zgłoszenia może spowodować wykorzystanie karty przez osoby trzecie, za co Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania karty. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w kwocie 5 zł./pięć złotych/
 2. Karta biblioteczna ważna jest na bieżący okres jednego roku, a jej prolongowanie jest bezpłatnie.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 książek, w tym lektur szkolnych można wypożyczyć w ilości 12 egz. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 4. Książki wypożycza się na okres 90 dni. Jeżeli po tym terminie książki są nadal potrzebne, czytelnik może telefonicznie lub osobiście przedłużyć termin zwrotu o 30 dni u dyżurującego bibliotekarza jeśli nikt nie oczekuje na w/w egz..
 5. Biblioteka może prosić o zwrot książki przed terminem jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną przez innych czytelników pozycję.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji książek do 5 egz. na okres 2 tygodni.
 7. W przypadku braku poszukiwanej książki czytelnik może otrzymać informację w której filii bibliotecznej poszukiwana książka może się znajdować.

§ 3

 1. Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej informacji o książkach ,pomagają w wyborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
 2. Czytelnik odpowiada za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych książek. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku księgarskim. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub oraz audiobooka biblioteka wydaje zainteresowanemu pokwitowanie .Bibliotekarz może zamienić czytelnikowi kwotę pieniężną na dostarczenie w zamian takiej samej książki lub innej o podobnej wartości.

§ 5

 1. Czytelnik ,który nie zwrócił książki w terminie otrzymuje wezwanie do zwrotu. W przypadku osób niepełnoletnich upomnienie wysyłane jest do rodziców lub opiekunów. Koszty upomnienia pokrywa czytelnik/w formie odkupienia znaczka lub w aktualnej kwocie wartości znaczka./
 2. Czytelnik ,który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki kary w wysokości 0,10 zł. Od 1-ego woluminu z każdy dzień zwłoki.
 3. Jeżeli czytelnik ,mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę ,odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 27 kwietnia 2016 r.(Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży ,ul. Warszawska 4 ,27-100 Iłża.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece jest Pan Jacek Pypeć ,adres e-mail: iodpik@gmail.com;
 3. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ,do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art.6 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów ,w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby ,której dane dotyczą (art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych ,organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadomienia o nowościach czytelniczych ,organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 5. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych czytelnika będą firmy windykacyjne ,firmy wspierające obsługę informatyczną;
 6. Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawienia czytelnikiem Biblioteki ,jednak nie dłużej niż 5 lat do końca roku ,w którym ostatni raz zwrócono książkę;
 7. Czytelnik posiada prawo ostępu do treści swoich danych i ich sprostowania ,usunięcia ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych ,prawo do wniesienia sprzeciwu ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ,gdy uzna ,iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 7

 1. Czytelnicy i użytkownicy Oddziału dla dzieci mogą brać udział w różnego rodzaju spotkaniach autorskich, imprezach, konkursach organizowanych w pomieszczeniach M-GBP w Iłży
 2. Powstałe prace oraz wykonane zdjęcia z powyższych imprez, konkursów, spotkań przechodzą na własność Biblioteki i mogą być wykorzystywane do promocyjnych działań bibliotecznych ,prowadzenia kroniki ważniejszych wydarzeń oraz opracowania trwałej dokumentacji.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego ,prowadzenia kroniki ważniejszych wydarzeń oraz opracowania trwałej dokumentacji.
 4. W sprawach nie objętych regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi.
 5. Traci moc Regulamin Oddziału dla dzieci z dnia 25.05.2018 r.

Regulamin obowiązuje od 08.02.2021r.