REGULAMIN WYPOŻYCZALNI FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH

§ 1

 1. Książki mogą wypożyczać wyłącznie osoby zapisane do biblioteki lub upoważnione do korzystania z karty bibliotecznej.
 2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne dla mieszkańców miasta Pionki.

§ 2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach :
  • jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta (kaucja zryczałtowana zwrotna w wysokości 30 zł)
  • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równiej co najmniej aktualnej wartości książki).
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania i okazać pokwitowanie. § 3
 3. Czytelnik przy zapisie powinien :
  ◦ okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
  ◦ wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni książek – podpisać ją
 4. Za czytelnika do lat 16 kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest uaktualniać dane podane przy zapisie w przypadku ich zmiany.

§ 4

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki osobiście lub telefonicznie w miejscu jej wypożyczenia. Termin zostanie przedłużony tylko wtedy, jeśli na książkę nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia książek, jeśli istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 5. Czytelnik może zarezerwować książki, które są aktualnie wypożyczone lub znajdują się na półce. Czas odbioru zarezerwowanych książek nie może przekraczać 14 dni roboczych. Istnieje możliwość rezerwacji 4 książek.

§ 5

 1. W razie braku książki czytelnik może uzyskać informację, w której placówce może znajdować się poszukiwana książka.
 2. Czytelnik może poprosić o sprowadzenie książki z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 6

 1. Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym księgozbiorze, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, korzystania z katalogów oraz z internetowego konta bibliotecznego.

§ 7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Czytelnik, który zniszczył lub zagubił wypożyczoną książkę, może za zgodą bibliotekarza zwrócić inną książkę przydatną w bibliotece.

§ 8

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w § 4 pkt 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 10 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki ( kara liczona jest tylko za dni, w które czynna jest biblioteka ).
 2. Jeżeli czytelnik nie zwróci wypożyczonych książek w określonym terminie lub nie uiści naliczonych opłat Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach dochodzić będzie swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. § 9
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:
 3. Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach z siedzibą w Pionkach przy ul. E. Orzeszkowej 16;
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com;
 5. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 7. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych czytelnika będą firmy windykacyjne, firmy wspierające obsługę informatyczną;
 8. Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz zwrócono książkę;
 9. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 10

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są do wiadomości w widocznym miejscu. Po upływie 30 dni od daty podania informacji uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

§ 11

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach w poniedziałek od 12:00 do 16:00 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni do Dyrektora lub bibliotekarza. § 12
 2. Czytelnik, nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw do wypożyczania książek.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.

p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
Dorota Sadurska

W Malinowym deszcz...
Skip to content