Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBICY

§ 1

 1. Książki mogą wypożyczać wyłącznie osoby zapisane do biblioteki.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne i dotyczy książek i czasopism
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  • wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
  • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 4. Za czytelnika do lat 13 kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów
 6. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.

§ 2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek / w wyjątkowych przypadkach więcej/na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie o 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt.1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Książki z księgozbioru podręcznego w wyjątkowych przypadkach można wypożyczać do domu.
 6. W razie braku książki czytelnik może uzyskać informacje, w której placówce może znajdować się poszukiwana książka.
 7. Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym księgozbiorze, pomaga w korzystaniu z katalogów oraz doborze książki.

§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. Czytelnik, który zniszczył lub zagubił wypożyczoną książkę zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł bądź za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece.

§ 4

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust.1 i 2 biblioteka może odmówić dalszego korzystania ze swoich zbiorów.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:

 • Administratorem ochrony danych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wierzbicy przy ul. Krasickiego 20
 • Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com
 • Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator ( art.6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą(art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
 • Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystał z Biblioteki;
 • Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ;
 • Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

§ 6

Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są do wiadomości w widocznym miejscu. Po upływie 30 dni od daty podania informacji uważa się, że czytelnik przyjął do wiadomości.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy w formie ustnej lub pisemnej.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Wierzbica.
 3. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 11.09.2018 r.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2019 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Wierzbicy Aneta Podkowa

Wierzbica, 1 lutego 2021 r.