Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin Wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży oraz Bibliotek filialnych w terenie

§ 1. Prawo korzystania

 1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne i dotyczy książek ,czasopism i zbiorów specjalnych.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany :
  • Wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu
  • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL
 4. Za niepełnoletniego czytelnika do 16 lat odpowiadają i podpisują rodzice i opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 6. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.
 8. Czytelnik może monitorować swoje konto wypożyczeń za pośrednictwem strony www.biblioteka.ilza.pl

§ 2. Wypożyczanie

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest posiadanie ważnej kart bibliotecznej ,którą należy okazać przy każdym wypożyczaniu . Karty nie wolno udostępniać innym osobom.
 2. Założona karta upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów w M-GBP w Iłży oraz we wszystkich filiach na terenie gminy.
 3. Wypożyczyć można jednorazowo do 10 woluminów /w wyjątkowych przypadkach można więcej/ na okres nie dłuższy niż 90 dni
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie 30 dni ,jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Biblioteka może skrócić ustalony w §2 pkt 3 terminu zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 6. W szczególnych wypadkach oraz przy wypożyczaniu szczególnie wartościowych zbiorów bibliotekarz może pobrać kaucję, której wysokość jest ustalana każdorazowo zależnie od wartości dzieła. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni i rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów nie odebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
 7. jeżeli czytelnikowi potrzebna jest publikacja ,której nie ma w zbiorach, bibliotekarz może sprowadzić publikacje z innych bibliotek . koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 8. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.Za wydanie duplikatu zagubionej lub zniszczonej karty czytelnik uiszcza opłatę w wysokości 5 zł./pięć złotych/ § 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 9. W przypadku zagubienia , zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł ,bądź za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości , przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu dzieła wielotomowego ,czytelnik ponosi koszty całego kompletu.
 11. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 12. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Za przetrzymywanie materiałów ponad termin określony w §3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł. Od egz. Za każdą dobę rozpoczynającą się po terminie zwrotu.
 2. Za każde pisemne upomnienie Biblioteka pobiera opłatę zgodną z kosztem jego wysłania.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa

§ 5. Rodo


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 27 kwietnia 2016 r.(Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży ,ul. Warszawska 4 ,27-100 Iłża.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com;
 3. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ,do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art.6 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów ,w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby ,której dane dotyczą (art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych ,organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadomienia o nowościach czytelniczych ,organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 5. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych czytelnika będą firmy windykacyjne ,firmy wspierające obsługę informatyczną;
 6. Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawienia czytelnikiem Biblioteki ,jednak nie dłużej niż 5 lat do końca roku ,w którym ostatni raz zwrócono książkę;
 7. Czytelnik posiada prawo ostępu do treści swoich danych i ich sprostowania ,usunięcia ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych ,prawo do wniesienia sprzeciwu ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ,gdy uzna ,iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 6. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora lub pracowników Biblioteki w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Iłży.
 3. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 25 maja 2018 r
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 08.02.2021 r.