Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARYSZEWIE

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie gdy w domy czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonu komórkowego.

§2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
 • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana zwrotna wynosi 20 zł.)
 • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).
 1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie  roku od zaprzestania z korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na konto Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej.

§3

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni natomiast lektury szkolne na okres 14 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 , jeśli stanowią one  szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na  prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 7. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 8. Dzieci do lat 13 mogą wypożyczać  książki dla dorosłych tylko za zgodą opiekunów.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach. Pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem . Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada materialnie czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – dostarczyć inną nie mniejszej wartości.

§6

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 ust.2 i 3 biblioteka może odmówić dalszego korzystania ze zbiorów.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać bezpośrednio do dyrekcji Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie.

§8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach  na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez: Dyrektora Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie.