Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Instytut Kultury, ul. M. Jakubowskiego 5, 27‑100 Iłża, e-mail: pik@pik.radom.pl. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytutu lub e-mail: pik@pik.radom.pl.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pani Izabela Remjasz), z którym będzie można się kontaktować na adres e-mail: iod@pik.radom.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a), w szczególności wtedy gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. b), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), w szczególności tylko wtedy gdy: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu produktów lub usług własnych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej); zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim najmujących, kursantów, czytelników i pracowników) oraz mienia placówki z zachowaniem prywatności i godności osób – monitoring wizyjny.

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

 • Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 • Szkół i instytucji kultury (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp.);
 • Podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli była wyrażona;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.