Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin Biblioteki Powiatowej

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_area=”post_content” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiatowym Instytucie Kultury, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 5. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
  • statutu Powiatowego Instytutu Kultury
 6. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Instytut Kultury z siedzibą przy ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5 27 – 100 Iłża. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury.
 7. Dane użytkowników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 9.W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail:iodpik@gmail.com

ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma).
 2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
 3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
 4. Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

ROZDZIAŁ III. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
  1. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zamieszkania,
  2. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania na karcie zobowiązania,
  3. niepełnoletniego Użytkownika (do 16. roku życia) zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania jako osoba upoważniona. Podstawą zapisu jest tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 4. Każdy zapisany Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną.
 5. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej może być wydana nowa karta biblioteczna (duplikat), po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Użytkownik zapisany w innych bibliotekach spoza sieci Powiatowej Biblioteki Publicznej, który wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych innym bibliotekom do celów rejestracji, ma możliwość korzystania z karty bibliotecznej wydanej w innej bibliotece korzystającej z systemu Mak+.
 7. Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, zameldowania, numeru telefonu, e-maila, nazwiska.
 8. Biblioteka corocznie weryfikuje i uaktualnia dane Użytkownika.

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I GOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
  2. korzystania z księgozbioru podręcznego,
  3. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
 3. Użytkownik ma obowiązek:
  1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
  2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem,
  3. chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,
  4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.

ROZDZIAŁ V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:
  • 3 książki
  • 3 czasopisma
 2. Biblioteka udostępnia e-booki oraz audiobooki w serwisie Legimi. Użytkownik posiadający kartę biblioteczną może zgłosić się osobiście do biblioteki i otrzymać 1 kod z miesięcznym okresem ważności. Szczegóły korzystania z Legimi w „Regulaminie usługi dostępu do księgozbioru Legimi” na stronie internetowej Biblioteki.
 3. Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne na:
  • 90 dni – książki, audiobooki
  • 14 dni – czasopisma
 4. Użytkownik może przedłużyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych o następujące terminy:
  • o 30 dni – książki, audiobooki
  • o 7 dni – czasopisma
 5. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli materiał biblioteczny nie został zarezerwowany przez innego Użytkownika.
 6. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 7. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
 8. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 9. Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem katalogu on-line. Zarezerwować można maksymalnie:
  • 2 książki,
 10. Zarezerwowane materiały biblioteczne powinny być odebrane przez Użytkownika w ciągu 7 dni. Gdy materiał będzie do odbioru, system biblioteczny MAK+ wysyła automatycznie maila z informacją o odbiorze. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały przechodzą na kolejnego rezerwującego lub odkładane są na półkę.

ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Jeżeli Użytkownik nie pozostawił maila kontaktowego, Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
 2. W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Instytutu Kultury, do:
  1. odkupienia tego samego tytułu,
  2. odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z bibliotekarzem) o tej samej lub wyższej wartości,
  3. zapłacenia kwoty nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa uszkodzonego/ zagubionego materiału bibliotecznego,
  4. naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 30 dni od daty ujawnienia szkody.
 3. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje Dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury.

ROZDZIAŁ VII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH

 1. Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego Użytkownikom.
 2. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabrania się Użytkownikom:
  1. instalowania dodatkowego oprogramowania,
  2. używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
  3. działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
  4. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
  5. wysyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,
 4. W razie problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym bibliotekarza. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu obiektu Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.
 2. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury w godzinach urzędowania.
 3. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury .
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]