Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin czytelni miejsko-gminnej biblioteki publicznej w skaryszewie

§1

 1. Z czytelni korzystać mogą wszyscy czytelnicy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu.
 4. Wierzchnie okrycie, torby, plecaki itp. należy obowiązkowo pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków   i używania telefonów komórkowych.
 6. Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani.

§2

 1. Pracownicy czytelni ogólnej udzielają   wyczerpujących   informacji o posiadanych zbiorach i sposobie   korzystania  z katalogów.
 2. O materiałach przyniesionych ze sobą należy poinformować bibliotekarza.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Jednorazowo można korzystać z czterech woluminów i dwóch tytułów czasopism prasy bieżącej. Wyjątkowo za zgodą bibliotekarza czytelnik sam korzysta z wybranych działów.
 4. Przed opuszczeniem sali czytelnik zwraca książki i odbiera dokument tożsamości.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z albumów, reprintów książek o dużym formacie wymaga szczególnej dbałości.
 6. Zabrania się niszczenia książek oraz czasopism (wyrywanie kartek, brudzenie, podkreślanie, robienie notatek na marginesie, rozwiązywanie krzyżówek itp.)
 7. Za uszkodzone książki i prasę czytelnik odpowiada materialnie. Wysokość odszkodowania ustala kierownik czytelni, uwzględniając wartość woluminów oraz stopień zniszczeni.
 8. Czytelnik pozostawia obowiązkowo u dyżurnego bibliotekarza aktualny dokument tożsamości.

§3

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U. UE L 119 z 04.05. 2016r.) informuje się, iż: Administratorem danych osobowych czytelników jest  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna    w  Skaryszewie. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Deja – Cieciora, adres e-mail: iodomgbp@op.pl

 1. Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ,  do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art.6 ust.1 pkt c RODO)  w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Czytelni oraz na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą (art.6 ust.1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 2. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich
 3. Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystał z Biblioteki;
 5. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§5

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać bezpośrednio do dyrekcji Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej.

§6

Czytelnik, nie stosujący się do przepisów   niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony  prawa do korzystania  z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do Dyrektora    Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez

Dyrektora Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie.