Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin wynajmowania pomieszczeń noclegowych

Regulamin wynajmowania pomieszczeń noclegowych w budynku Powiatowego Instytutu Kultury przy ulicy Maksymiliana Jakubowskiego 5 w Iłży.

1. Niniejszy Regulamin zostaje wydany przez Dyrektora Powiatowego Instytutu Kultury z siedzibą przy ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osób fizycznych oraz firm będących najemcami pomieszczeń noclegowych w wyżej wymienionym budynku oraz ich mienia.

2. Rezerwacji pobytu można dokonać na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a. przesłanie formularza rezerwacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia w formie pisemnej listem poleconym lub faksem, a następnie podpisanie formularza rezerwacji;

b. telefoniczne zgłoszenie zamiaru wynajmu pokoju/pokojów, a po przybyciu pisemne potwierdzenie rezerwacji w formie podpisania formularza rezerwacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Istnieje możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji pokoju lub pokojów poprzez poinformowanie administracji obiektu ustnie, pisemnie lub telefonicznie.

4. Pomieszczenia noclegowe wynajmowane są na czas nie krótszy niż 24 godziny zwane dalej dobami noclegowymi. Doba noclegowa rozpoczyna się o 14:00 i kończy o godzinie 10:00 w dniu następnym.

5. Osoba zajmująca miejsce noclegowe zwana dalej najemcą/gościem noclegowym, określa czas swojego pobytu w momencie dokonywania rezerwacji, a w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że pokój został zarezerwowany na co najmniej jedną dobę noclegową.

6. Bezpośrednio po przybyciu najemca/gość noclegowy wypełnia formularz rezerwacji oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 − w przypadku osób fizycznych − lub załącznik nr 4 − w przypadku pracodawców zamawiających nocleg dla swoich pracowników − do niniejszego Zarządzenia, a następnie otrzymuje klucz do pokoju oraz kartę magnetyczną do zewnętrznych drzwi wejściowych.

7. Najemca/gość noclegowy jest informowany o możliwości skorzystania z parkingu samochodowego, znajdującego się przy budynku. Parking ten nie jest strzeżony. Powiatowy Instytut Kultury oraz jego pracownicy nie ponoszą w związku z tym żadnej odpowiedzialności majątkowej za wszelkie uszkodzenia jak również kradzież pojazdu lub pojazdów należących do najemców/gości noclegowych.

8. Płatności za pobyt najemców/gości noclegowych odbywają się w formie gotówkowej, a administracja Instytutu wystawia paragon.

9. Opłata za wynajem pokoju noclegowego wynosi 70,00 zł brutto od osoby za jedną dobę noclegową. Dzieci do lat 4 zwolnione są z opłaty jeżeli korzystają z tego samego łóżka co rodzic lub opiekun. Opłatę należy uiścić w formie gotówkowej lub przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

10. W przypadku braku możliwości zakwaterowania najemcy/gościa noclegowego w pokoju 1 ₋ osobowym i konieczności wynajmu dla takiej osoby pokoju większego, np. 4 ₋ osobowego, opłata za wynajem wynosi 100,00 zł brutto.

11. Istnieje możliwość wynajmu długoterminowego tj. na okres co najmniej 30 dni. W przypadku wynajmu pokoju na okres pełnych 30 dni kalendarzowych lub wynajmu na okres 1 miesiąca kalendarzowego, opłata za pobyt jednej osoby wynosi 950,00 zł brutto.

12. Wszelkie prośby dotyczące przedłużania czasu wynajmu pokoju lub pokojów noclegowych ponad oznaczony w formularzu rezerwacji okres, najemca/gość noclegowy powinien zgłosić administracji obiektu do godziny 12:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pomieszczenia noclegowego. Prośba taka będzie uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy pokój nie będzie zarezerwowany przez inną osobę lub instytucję.

13. W pomieszczeniach noclegowych w godzinach od 22:00 do 06:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.

14. Osoby nie będące najemcami/gośćmi noclegowymi nie mają prawa przebywać w pomieszczeniach budynku bez zgody administracji obiektu.

15. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Koszt nieuzasadnionego przyjazdu Straży Pożarnej spowodowany włączeniem czujników przeciwpożarowych w budynku pokrywa najemca/gość noclegowy.

16. W budynku obowiązuje zakaz przyprowadzania i przebywania zwierząt.

17. Najemca/gość noclegowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju lub pokojów innym osobom nawet wówczas, jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za swój pobyt.

18. Najemca/gość noclegowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem bądź utratą kluczy lub karty magnetycznej wynikających ze swojej winy lub zaniedbania. Opłata za uszkodzenie karty magnetycznej wynosi 100,00 zł, opłata za zgubienie karty magnetycznej wynosi 200,00 zł (koszt przeprogramowania systemu), opłata za zgubienie kluczy wynosi 20,00 zł.

18. Najemca/gość noclegowy ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, budynku, przestrzeni wokół budynku oraz braki, ubytki w wyposażeniu najmowanego/najmowanych przez siebie pokoju/pokojów noclegowych, powstałych z jego winy umyślnej bądź nieumyślnej.

19. Administracja budynku zapewnia wymianę pościeli, ręczników co 7 dni. Wymiana taka odbywa się w czasie nieobecności najemcy/gościa noclegowego lub w czasie jego obecności na wyraźne żądanie. Najemca/gość noclegowy ma prawo zastrzec aby w czasie jego pobytu nie dokonywano żadnych wymian pościeli i ręczników.

20. Powiatowy Instytut Kultury oraz administracja Instytutu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności majątkowej za uszkodzenie lub utratę przedmiotów należących do najemców/gości noclegowych.

21. Przedmioty pozostawione przez najemcę/gościa noclegowego po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie administracji Instytutu zostaną odesłane na wskazany przez niego adres. Najemca/gość noclegowy obowiązany jest do pokrycia kosztów z tym związanych. Najemca/gość noclegowy może również osobiście odebrać pozostawione przez siebie przedmioty. W przypadku braku wskazania adresu, administracja Instytutu z pozostawionymi przez najemcę/gościa noclegowego rzeczami postąpi stosownie do przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397 z późn. zm.).

22. Przedmioty zgubione przez najemców/gości noclegowych, a następnie znalezione przez personel Instytutu są przechowywane w sejfie przez okres 3 miesięcy.

23. Administracja Powiatowego Instytutu Kultury może odmówić zakwaterowania najemcy/gościa noclegowego znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osób, które podczas poprzedniego swojego pobytu (jeżeli taki pobyt miał miejsce), dopuściły się rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub wyrządziły szkodę na mieniu Powiatowego Instytutu Kultury, Starostwa Powiatowego w Radomiu, mieniu pracowników wyżej wymienionych instytucji, mieniu innych gości lub osób przebywających na terenie nieruchomości albo w inny sposób zakłóciły spokój lub utrudniły pobyt, pracę, wyżej wskazanych osób i instytucji.

24. W przypadku stwierdzenia przez administrację Powiatowego Instytutu Kultury, że najemca/gość noclegowy znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, niszczy mienie wewnątrz lub na zewnątrz budynku Powiatowego Instytutu Kultury, zachowuje się agresywnie zakłóca spokój, zakłóca mir domowy lub ciszę nocną innych osób, zachowuje się w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu innych osób, Dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury może żądać natychmiastowego opuszczenia siedziby Powiatowego Instytutu Kultury bez zwrotu płatności za najem, nawet jeżeli nie upłynął okres najmu pomieszczenia noclegowego wymieniony w formularzu rezerwacji jako data zakończenia najmu lub żądać natychmiastowego opuszczenia budynku w sytuacji gdyby najem taki był już prowadzony.

25. Administracja Powiatowego Instytutu Kultury może odmówić zakwaterowania najemcy/gościa noclegowego lub żądać natychmiastowego opuszczenia budynku przez najemcę/gościa noclegowego, jeżeli pobyt taki wiązałby się z niekorzystnym odbiorem społecznym Powiatowego Instytutu Kultury lub Powiatu Radomskiego albo mógł negatywnie wpływać na wizerunek Powiatowego Instytutu Kultury lub Powiatu Radomskiego.