Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŹDZIE ORAZ BIBLIOTEK FILIALNYCH W TERENIE

§ 1

 1. Książki mogą wypożyczać wyłącznie osoby zapisane do biblioteki.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne i dotyczy książek i czasopism 
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
  2. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości .                                                                   
 4. Za  czytelnika do lat  13 kartę zobowiązania podpisują rodzice  lub opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 6. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.


§ 2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (w wyjątkowych przypadkach więcej)  na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie o 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez  innych czytelników.
 5. Książki z  księgozbioru podręcznego w wyjątkowych przypadkach można wypożyczać do domu.
 6. W razie braku książki czytelnik może uzyskać informacje, w której placówce może znajdować się poszukiwana książka.
 7. Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym księgozbiorze, pomaga  w korzystaniu z katalogów oraz doborze książki.

§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.Zauważone uszkodzenia należy  zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. 
 3. Czytelnik,który zniszczył lub zagubił wypożyczoną książkę zobowiązany jest zwrócić ten sam tytułbądź za zgodą bibliotekarza  dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.


§ 4

 1. Za przetrzymywanie  książek ponad termin określony w § 2 ust. 1 i 2 biblioteka może odmówić dalszego korzystania ze swoich zbiorów.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. 
§ 5

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż:  

 • Administratorem ochrony danych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 34 B/1. 
 • Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Izabela Remjasz, adres e-mail: iodpik@gmail.com;
 • Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie  zgody osoby, której dane dotyczą(art.6 ust. 1 pkt a RODO) 
  w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia 
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 • Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach ,spotkaniach autorskich jest dobrowolne. 
 • Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie  przepisów prawa;
 • Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystał z Biblioteki;
 • Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem ;
 • Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

§ 6

Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są do wiadomości w widocznym miejscu.Po upływie 30 dni od daty podania informacji uważa się, że czytelnik przyjął do wiadomości.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Goździe w formie ustnej lub pisemnej.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  1. w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Gózd .
 3. Traci moc Regulamin Wypożyczalni Gminnej  Biblioteki Publicznej z dnia 25.05.2018r.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  01.02.2021r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
Elżbieta Siczek

Gózd, 1 lutego 2021 r.